Ochrana zaměstnance při práci s cementem

Cement je nejpoužívanější surovinou ve stavebnictví. Je součástí omítky, malty i betonu. Cement je nebezpečný při kontaktu s pokožkou i při vdechnutí.

cementCement je práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou tuhne a tvrdne, využívá se při výrobě betonových nebo maltových směsí.

 

Nebezpečný cement

Cement může způsobit onemocnění při kontaktu s pokožkou nebo při vdechnutí prachu.

 

 

Kontakt cementu s pokožkou

Kontakt mokrého cementu s pokožkou může způsobit dermatitidu i popáleniny.

 

Dermatitida

Příznakem dermatitidy je svědění a zanícení pokožky (pokožka je zarudlá, šupinatá a rozpraskaná). Dermatitida z cementu je způsobena buď iritací nebo alergií.

 

ochrana rukouIritační dermatitida
Iritační dermatitidu způsobují fyzikální vlastnosti cementu, které dráždí pokožku mechanicky. Částice cementu smíchané s kamenivem nebo pískem vytvoří maltu nebo beton, které pak mohou odřít kůži a způsobit podráždění, jehož následkem je dermatitida. Pokud je iritační dermatitida léčena, ustoupí. Pokud však k podráždění dochází delší dobu, může vzniknout alergická dermatitida.

 

Alergická dermatitida

Alergickou dermatitidu je vyvolána citlivostí pokožky na šestimocný chrom, který je obsažen v cementu. Při kontaktu s kůži pronikne chrom do pokožky a způsobí alergickou reakci.
Šestimocný chrom je nejčastější příčinou lidské formy alergické dermatitidy.

 

 

nebezpečný cement

Popáleniny cementem

Příčinou popálenin vlhkého cementu je jeho zásaditost. Pokud dojde ke kontaktu mokrého cementu s pokožkou, mohou se velmi rychle vytvořit popáleniny nebo poškození. Léčení popálenin od cementu trvá několik měsíců, někdy je nutné aplikovat i kožní štěpy. V nejhorších případech musí být provedena amputace.

 

Vdechnutí prachu cementu

Při manuální práci s cementem (vysýpání cementu z pytle) nebo při řezání betonu se může vytvořit prach, který obsahuje pro člověka nebezpečný oxid křemičitý. Oxid křemičitý je toxický a může způsobit silikózu (plicní onemocnění).

 

Ochranné pracovní pomůcky při práci s cementem

Při práci s cementem je nutné používat ochranné pracovní pomůcky.

 

ochranné pracovní pomůckyOchrana rukou – při práci s cementem používat ochranné pracovní rukavice

Ochrana dýchacích cest - pokud je v ovzduší překročena stanovená nebo doporučená PELc, pak je nutné použít respirátor se svorkou na nos nebo filtrační polomasku proti tuhým částicím.

Ochrana očí – při práci s cementem používat prachotěsné ochranné brýle

Ochrana pokožky – použití ochranného oděvu a vhodné uzavřené pracovní obuvi


První pomoc

Při styku pokožky s cementem

Nejprve je nutné setřást prach z oděvu a poté omýt kůži větším množstvím vlažné vody, mýdlem nebo mycím prostředkem a postižená místa ošetřit regeneračním krémem.

 

Při vdechnutí prachu z cementu

Postižený musí být dopraven na čistý vzduch. Poté se mu musí omýt obličej a vypláchnout ústa a nos vodou. Při dechových potížích je nutné ihned přivolat lékařskou pomoc.

 

Při zasažení oči

Ihned vymýt oči vodou. Promávat vlažnou vodou alespoň 10 minut a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

 

Při požití

Vypláchnout ústa vodou, nechat postiženého vypít sklenici vody a vyhledat lékařskou pomoc. NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.