Bezpečnost práce v ČR

Někteří zaměstnavatelé neradi slyší o povinnostech vůči svým zaměstnancům. Znáte dostatečně svá práva vůči svému zaměstnavateli? Znáte je natolik, abyste se jich mohli domáhat?

Někteří zaměstnavatelé neradi slyší o povinnostech vůči svým zaměstnancům. Znáte dostatečně svá práva vůči svému zaměstnavateli? Znáte je natolik, abyste se jich mohli domáhat?

 

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce. Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům.

 

Povinnosti zaměstnavatele

 • Identifikovat rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.
 • Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.
 • Poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje
 • Provádět kategorizaci prací a informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena.
 • Určit osoby zodpovědné za provoz a údržbu tlakových nádob, zdvihacích zařízení, manipulačních vozíků s vlastním pohonem, …
 • Stanovit a rozvrhnout pracovní dobu.
 • Vést evidenci pracovní doby.
 • Plnit povinnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání, vyšetřovat příčiny vzniku úrazu, vést evidenci, zajišťovat opatření proti vzniku úrazu.
 • Zajistit periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP dle aktualizované osnovy školení.
 • Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a umožnit zaměstnancům účastnit se lékařských preventivních prohlídek a mimořádných preventivních prohlídek.
 • Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
 • Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.
 • Zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 • Umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP a seznámit s nimi zaměstnance.
 • Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

 

Další povinnost zaměstnavatele

 • označení nebezpečných míst a nouzových východů
 • pořádat minimálně jednou ročně školení bezpečnosti práce
 • poskytování osobních ochranných pomůcek nebo obecně předpisy požární ochrany
 • udržovat zdravé pracovní prostředí

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.