Obchodní podmínky

Kompletní sortiment ochranných a pracovních pomůcek

Utility Diadora
Přihlásit do velkoobchodu | Registrace | Pevi s.r.o. DOMŮ | Kontakt emailem KONTAKT
Pevi s.r.o.

Údaje o prodávajícím:

PEVI, s.r.o., IČ: 25961373, se sídlem Dvorská 1005, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17755, tel.: +420 465 321 550, e-mail: pevi@pevi.cz (dále jen "PEVI").

 

Rozsah působnosti

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smlouvy uzavírané se spotřebiteli, tedy se zákazníky, kteří objednávají zboží nikoli pro účely podnikání.

 

Průběh objednávky prostřednictvím internetu je následující:

1.      Vyberte zboží na internetové stránce www.pevi.cz, které chcete objednat.

2.      Po kompletním výběru zboží přejděte do košíku.

3.      Překontrolujte kompletnost objednávky.

4.      Vyberte způsob platby.

5.      Vyberte způsob dopravy, který Vám bude vyhovovat.

6.      Pokud chcete změnit počet položek od určitého druhu zboží, zadejte jej a klikněte na tlačítko přepočítat cenu.

7.      Po kontrole všech údajů můžete pokračovat v objednávce.

8.      V dalším kroku vyplňte Vaše fakturační údaje, adresu doručení (pokud se liší od adresy fakturační), případně poznámku, kterou nám chcete sdělit.

9.      V případě, že chcete převzít pouze kompletní dodávku objednaného zboží, zvolte tuto možnost před odesláním objednávky.

10. Pokud veškeré údaje souhlasí, můžete objednávku dokončit.

 

Dokončení objednávky

Pokud obdržíte do nejpozději 3 dnů potvrzení objednávky telefonicky, faxem či e-mailem, je kupní smlouva uzavřena. PEVI si vyhrazuje právo objednávku ověřit či odmítnout. V případě, že zboží není skladem může PEVI od kupní smlouvy odstoupit.

 

Veškeré nabídky zůstávají v platnosti po dobu, po níž jsou zveřejněny na našich internetových stránkách, není-li u jednotlivé nabídky uvedeno jinak. Kupní smlouva je po jejím uzavření PEVI archivována v elektronické podobě a je zákazníkovi přístupná na požádání oproti úhradě nákladů s tím spojených. Kupní smlouvu je možné prostřednictvím internetu uzavřít pouze v českém jazyce. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady zákazníka spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb zákazník využije.

 

Dodání zboží:

Dodání zboží je prováděno podle volby zákazníka učiněné v objednávce buď osobním odběrem v prodejně PEVI nebo zasláním na adresu zákazníka, uvedenou v objednávce. Dopravné je účtováno dle aktuálního sazebníku. V případě osobního odběru je zákazník povinen odebrat zboží do 3 dnů od obdržení vyrozumění o tom, že je zboží připraveno. Pokud tak neučiní, má PEVI právo od smlouvy buď odstoupit a zboží nedodat nebo jej zákazníkovi odeslat na dobírku, a to na jeho náklady.

 

Cena zboží je uváděna včetně všech daní a poplatků. K celkové ceně se přičítají náklady na dodání. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je třeba bezodkladně nahlásit PEVI. Při dodání zboží na dobírku je zákazník povinen překontrolovat ihned, v přítomnosti zástupce zasílatelské služby, stav zásilky (např. poškození krabic atp.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 

Platby zboží :

Při osobním odběru zboží odpovědnému pracovníkovi společnosti PEVI v hotovosti.

Při převzetí dobírky odpovědnému pracovníkovi zasilatelské služby v hotovosti.

 

Při převzetí zboží obdržíte :

Zjednodušený daňový doklad, který zároveň slouží k uplatnění práv ze záruky.

 

Zrušení (storno) objednávky :

Vystavená objednávka je považována za závaznou. Zrušení ze strany zákazníka je možné do doby potvrzení objednávky a to písemným oznámením, adresovaným společnosti PEVI.

 

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí zákazník nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit v původním obalu na adresu PEVI, přiložit písemně sdělení, že odstupuje od smlouvy a uvést potřebné údaje pro vrácení kupní ceny. Vracení zboží není možné jeho zasláním na dobírku. Po obdržení vráceného zboží PEVI vrátí cenu zboží zákazníkovi do 30 dnů, přičemž má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením zboží (přepravné, bankovní poplatky atd.).

 

Ochrana osobních dat zákazníků:

Osobní data zákazníka, která jsou součástí objednávky, slouží pouze k jejímu vyřízení a plnění zákonných povinností PEVI jako prodávajícího. 

 

Uplatňování a vyřizování reklamací (reklamační řád):

Na dodané zboží se zákazníkům z řad spotřebitelů poskytuje záruka 24 měsíců.

 

1. Rozsah záruky

a) Záruka se vztahuje na veškeré závady projevující se narušením vzhledu nebo nesprávnou funkcí zboží v průběhu záruční doby. Posledním dnem k uplatnění reklamace je den v příslušném měsíci, který se svým číselným označením shoduje s dnem, kdy bylo zboží prodáno, pokud nedošlo k prodloužení lhůty o dobu opravy.

b) Záruka se nevztahuje na závady způsobené používáním zboží k jiným účelům než je obvyklé nebo než je uvedeno v návodu, nebo poškozením v důsledku hrubého zacházení nebo nevhodného skladování. Záruka se nevztahuje na závady zboží, které bylo používáno k podnikání (nebo jinak než pro soukromé účely zákazníka) a na opotřebení zboží obvyklým používáním. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnými čistícími prostředky nebo postupy čištění. Záruka se též nevztahuje na vady zboží, vzniklé v důsledku rozebírání nebo, oprav, prováděných jinými osobami.

c) V případě neoprávněné reklamace mohou být přiměřené náklady na vyřízení reklamace a opravy účtovány zákazníkovi.

 

2. Reklamační řízení

Definice pojmů: přiměřenou slevou z ceny zboží se rozumí sleva, která procentně odpovídá snížení užitné hodnoty zboží v důsledku vady; odstoupení od smlouvy je úkon zákazníka, po němž má zákazník nárok na vrácení obvyklé kupní ceny oproti vrácení zboží, přičemž výše vracené částky bude snížena v případě nadměrného opotřebení zboží; Výměnou zboží se rozumí poskytnutí nového zboží stejného druhu oproti vrácení původního zboží zákazníkem; Úměrnost požadavku na výměnu zboží je dána, pokud by vzhledem k charakteru vady nebyla oprava zboží ekonomická, což posuzuje PEVI s přihlédnutím ke všem okolnostem; Právo volby je možnost zákazníka zvolit některý z nároků, které jsou dány pro konkrétní druh vady (oprava, sleva, výměna zboží, odstoupení od smlouvy), přičemž jakmile zákazník volbu učiní, nemůže ji jednostranně změnit; Opětovným vyskytnutím vady po opravě se rozumí situace, kdy se u zboží potřetí vyskytne shodná vada, na níž se vztahuje záruka; Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se u zboží vyskytnou nezávisle na sobě tři různé vady, na něž se vztahuje záruka.

a) V případě, že se u zboží projeví v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit u PEVI reklamaci. Reklamaci může uplatnit buď v prodejně PEVI nebo zasláním zboží na adresu PEVI. Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku.

b) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a PEVI je povinna vadu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Požádá-li zákazník o výměnu zboží a je to úměrné vzhledem k povaze vady, avšak z objektivních důvodů takový postup není možný (například zboží již k dispozici), může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, má zákazník právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady odstranitelné, avšak zákazník nemůže zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má nárok na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání řádnému užívání zboží, má zákazník právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

c) Zákazník je povinen při reklamaci přiložit ke zboží doklad, prokazující datum zakoupení zboží, uvést důvod reklamace, vadu popsat a sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Zboží musí být zabaleno tak, aby sneslo přepravu.

 

3. Vyřízení reklamace

Pokud má být zboží opraveno, musí být oprava provedena ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace. Pokud nebude zboží v této lhůtě opraveno, má zákazník právo žádat výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. PEVI vystaví zákazníkovi potvrzení o době vyřízení reklamace. O tuto dobu se prodlužuje poskytovaná záruční doba zboží.

Služby pro Vás

VYHLEDAT V PRODUKTECH
ODKAZY

Stáhněte si katalog

Servis pracovních oděvů, pracovní pomůcky, čistící zóny

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRACOVNÍ POMŮCKY
Návlek na boty Tyvek
Návlek na obuv z materiálu Tyvek, vysoký.  
Tričko s krátkým rukávem Albi
Tričko s krátkým rukávem, 100% bavlna, 170 g/m2.Velikosti: S,M,L,XL,XXL,XXXL.  
VYBRANÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
TYVEK DUAL
Antistatická kombinéza se zadní prodyšnou stranou, vhodná pro použití v horkých provozech, při broušení, laminaci,...  
PEVI, s.r.o., Dvorská 1005, Lanškroun, www.pevi.cz | pevi@pevi.cz
Vytvořila společnost Best One Service s.r.o.